Simulador de recàrrecs i interessos per extemporaneïtat

El simulador online de recàrrecs i interessos de demora per extemporaneïtat desenvolupada per SEGURA-ILLA realitza els càlculs d’acord amb el previst en l’article 26 (Interès de demora) i l’article 27 (Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ) de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

En cas d’existir un requeriment previ per part de l’Administració caldria analitzar l'aplicació de sancions que es refereix la pròpia LGT en el capítol tercer (articles 191 a 206bis), als referits efectes es pot posar en contacte amb nosaltres.

Resultat

Introdueixi les dades i apreti Calcular per visualitzar el resultat.