Els serveis que ofereix Segura-Illa aporten un valor afegit als clients i al mercat en el que desenvolupa l'activitat


Serveis

 • Assessorament tributari i tutela legal
 • Impost sobre la renda
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre donacions i successions
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre el valor afegit
 • Fiscalitat de les fusions, escissions i reestructuracions empresarials
 • Consolidació fiscal
 • Fiscalitat d'operacions immobiliàries
 • Emissió de dictàmens sobre qüestions jurídiques-tributàries
 • Representació davant la Hisenda Pública, defensa davant els Tribunals Econòmics – Administratius i la Jurisdicció contenciós -administrativa
 • Empreses individuals (estimació directa i objectiva)
 • Fiscalitat internacional
 • Delictes contra la Hisenda Pública
 • Dret fiscal comunitari
 • Legislació Fiscal Andorrana
 • Estudis econòmics
 • Estudis de viabilitat
 • Anàlisi de solvència
 • Valoració d'empreses
 • Confecció de comptes anuals
 • Auditories
 • Arrendaments i Comunitats
 • Testaments, herències i donacions
 • Assessorament i defensa jurídica
 • Associacions i fundacions
 • Compravendes i permutes
 • Dret immobiliari
 • Registre de la propietat
 • Llei de protecció de dades
 • Taxacions judicials
 • Dret societari en general
 • Constitució, ampliació de capital i dissolució de societats
 • Modificacions estatuàries de societats
 • Compravenda d'empreses
 • Empreses familiars, protocol familiar i planificació successòria
 • Contracte de comptes en participació
 • Contractes de "joint venture" i franquícies
 • Auditoria i anàlisi de la situació legal de l'empresa
 • Assistència Junta General i redacció de la corresponent Acta i Certificat
 • Assessorament en matèria comptable. Pla general de comptabilitat. Dret Comptable general
 • Anàlisi i formulació d'estats comptables, financers i pressupostaris
 • Revisió de processos comptables
 • Consolidació comptable
 • Assistència en matèria comptable, financera i administrativa a la direcció de l'empresa
 • Legalització dels llibres obligatoris de les societats
 • Formulació dels estats financers, comptes anuals i tramitació Registre Mercantil
 • Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC)
 • Elaboració de comptabilitats
 • Implantació de sistemes informàtics de comptabilitat
 • Assessorament i tutela en matèria de Dret Laboral i de la Seguretat Social. Disposicions aplicables en general i adaptació de convenis col·lectius
 • Gestió Laboral: contractes, nòmines, rebuts de salaris, altes i baixes, liquidacions de la Seguretat Social
 • Càlculs de jubilació, gestió de sol·licituds de prestacions
 • Assistència davant la Inspecció de Treball
 • Assistència en conciliacions davant el Servei Individual de Conciliacions del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

T'interessa algun dels serveis?

Demanan's més informació!

Contactar